top of page

Training Level:

Middle Level Courses

SSI React Right

Duration

1 Day

Description

เรียนรู้การปฐมพยาบาลอย่างถูกต้อง หลักสูตรนี้ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นที่นักดำน้ำเท่านั้น แต่ยังสำหรับผู้ที่สนใจ นอกจากนี้ยังเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับหลักสูตร Diver Stress & Rescue และนักดำน้ำระดับมืออาชีพทุกคน เนื้อหาหลักสูตร

  • การวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อวางแผนการช่วยเหลือ

  • การเข้าหาผู้ป่วย และพิจารณาอาการบาดเจ็บ

  • การช่วยหายใจ การห้ามเลือด

  • การดูแล และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

  • ปฏิบัติการกู้ชีพ ด้วยการทำ CPR

  • การให้ออกซิเจน

  • การใช้ AED

bottom of page