top of page

Beginner Courses

Image
Course
Course Duration
No of Dives
1 Diver
2 Divers
3 Divers
4 Divers
SSI Try Scuba
6 Hours
1 Pool
฿ 4,500
฿ 3,500
฿ 3,000
฿ 2,500
SSI Open Water Diver
4 Days
4
฿ 19,900
฿ 14,500
฿ 13,500
฿ 12,500
SSI Scuba Skills Update
6 Hours
1 Pool
฿ 4,500
฿ 4,000
฿ 3,000
฿ 2,500

Advanced Courses

Image
Course
Course Duration
No of Dives
1 Diver
2 Divers
3 Divers
4 Divers
SSI Advanced Adventurer
2 Days
6
฿ 17,500
฿ 12,500
฿ 11,500
฿ 11,000
SSI React Right
1 Day
Workshop
฿ 7,000
฿ 6,000
฿ 5,000
฿ 5,000
SSI Diver Stress and Rescue
3 Days
3
฿ 19,500
฿ 14,500
฿ 13,500
฿ 12,500
SSI Science of Diving
18 Hours
Theory
฿ 7,000
฿ 6,000
฿ 5,000
฿ 5,000
SSI Dive Guide
Vary
Vary
฿ 35,000
฿ 30,000
฿ 28,500
฿ 25,000

Specialty Courses

Image
Course
Course Duration
No of Dives
1 Diver
2 Divers
3 Divers
4 Divers
SSI Enriched Air Nitrox
6 Hours
Workshop
฿ 5,500
฿ 4,500
฿ 4,000
฿ 4,000
SSI Independent Diving
2 Days
3
฿ 17,500
฿ 12,500
฿ 11,500
฿ 11,000
SSI Deep Diving (40m)
2 Days
3
฿ 17,500
฿ 12,500
฿ 11,500
฿ 11,000
SSI Night & Limited Visibility
2 Days
3
฿ 17,500
฿ 12,500
฿ 11,500
฿ 11,000
SSI Wreck Diving
2 Days
3
฿ 17,500
฿ 12,500
฿ 11,500
฿ 11,000
SSI Perfect Buoyancy
6 Hours
1 Pool
฿ 4,500
฿ 4,000
฿ 4,000
฿ 3,500
SSI Recreational Sidemount Diving
2 Days
3
฿ 19,500
฿ 15,500
฿ 14,500
฿ 13,500
SSI Search and Recovery
2 Days
3
฿ 17,500
฿ 12,500
฿ 11,500
฿ 11,000
SSI Advanced Wreck Diving
2 Days
4
฿ 18,500
฿ 17,500
฿ 16,500
N/A
SSI Decompression Diving
2 Days
4
฿ 17,500
฿ 12,500
฿ 11,500
N/A
SSI Equipment Techniques
1 Day
Workshop
฿ 4,500
฿ 4,000
฿ 4,000
฿ 3,500
SSI Navigation
3 Days
4 Dives
฿ 16,500
฿ 12,500
฿ 11,500
฿ 11,000

Technical Courses

Image
Course
Course Duration
No of Dives
1 Diver
2 Divers
3 Divers
4 Divers
SSI XR Foundation (Twinset)
2 Days
2 Pool
฿ 9,000
฿ 8,000
฿ 8,000
N/A
SSI XR Sidemount
2 Days
4
฿ 25,000
฿ 22,000
฿ 18,000
N/A
SSI XR Nitrox (40m)
4 Days
4
฿ 19,500
฿ 17,500
฿ 16,500
N/A
SSI Extended Range Trimix (45m)
2 Days
4
฿ 19,500
฿ 17,500
฿ 16,500
N/A

Ecology Courses

Image
Course
Course Duration
No of Dives
1 Diver
2 Divers
3 Divers
4 Divers
SSI Fish Identification
4 Hours
Workshop
฿ 4,500
฿ 3,500
฿ 3,500
฿ 3,000
SSI Coral Identification
4 Hours
Workshop
฿ 4,500
฿ 3,500
฿ 3,500
฿ 3,000
SSI Shark Ecology
4 Hours
Workshop
฿ 4,500
฿ 3,500
฿ 3,500
฿ 3,000
SSI Sea Turtle Ecology
4 Hours
Workshop
฿ 4,500
฿ 3,500
฿ 3,500
฿ 3,000
SSI Marine Ecology
1 Day
Workshop
฿ 5,000
฿ 4,500
฿ 4,500
฿ 4,500

Freediving Courses

Image
Course
Course Duration
No of Dives
1 Diver
2 Divers
3 Divers
4 Divers
SSI Try Freediving
4 Hours
1 Pool
฿ 3,900
฿ 7,000
฿ 9,000
฿ 11,500
SSI Basic Freediving
6 Hours
1 Pool
฿ 4,900
฿ 4,000
฿ 3,500
฿ 3,000

Professional Courses

Image
Course
Course Duration
No of Dives
1 Diver
2 Divers
3 Divers
4 Divers
SSI Specialty Instructor
Vary
Vary
Call
SSI Divemaster
Vary
Vary
Call
Call
Call
Call

ราคานี้เป็นราคาต่อคน เมื่อในการเรียนการสอนพร้อมกัน มีตามจำนวนนักเรียนที่ระบุไว้

ราคานี้รวม

 • ค่าสระว่ายน้ำ และ/หรือค่าเรือดำน้ำเดย์ทริปบริเวณพัทยา หรือสัตหีบ (พร้อมอาหารกลางวัน)
  และจำนวนไดฟ์ตามที่ปรากฎในรายการ

 • ค่าหนังสือดิจิทัล (PDF or E-Learning) จากสถาบัน SSI

 • ค่าวิชาชีพของครูผู้สอน

 • อุปกรณ์เช่าเฉพาะในหลักสูตรที่ระบุเท่านั้น

 • ก๊าซ Nitrox ที่อยู่ในหลักสูตร

 • ประกันดำน้ำลึกเฉพาะหลักสูตรที่กำหนด

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าเดินทาง และที่พักของนักเรียนในช่วงเวลาออกสอบ

 • ก๊าซ Trimix ที่อยู่ในหลักสูตร

 • ประกันดำน้ำสำหรับการดำน้ำแบบเทคนิคัลไดฟ์วิ่ง

​หลักสูตรบางหลักสูตรสามารถเรียนควบ (Bundle) ได้ โดยปรึกษาครูผู้สอนก่อนเรียนได้

bottom of page