top of page

SCUBA Fins

การเคลื่อนตัวใต้น้ำด้วยตีนกบที่ดี มีผลอย่างมากเกี่ยวกับความสบาย และการใช้พลังงานใต้น้ำ

บลู คัลเชอร์ มีตัวเลือกมากมายที่เหมาะกับการใช้งาน

bottom of page